- - Zondag 4 oktober 09.30 uu: H. Bavomis m.m.v. Kon. Harmonie St. Bavo - -